291_Guy-Stevens_2010_Manta-Trust-(Babaganoush_MV-MA-0033)